Privacyverklaring

Wie zijn wij

Dit is de privacyverklaring van de Stichting ROC Mondriaan, gevestigd aan het Leeghwaterplein 72, 2521 DB te Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27182667.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die met jou in verband kunnen worden gebracht. Als bezoeker is dit bijvoorbeeld het IP-adres van je computer. Als aanmelder of als student zijn dit bijvoorbeeld ook je naam, adresgegevens, telefoonnummer, studievoortgangsgegevens, etc.

De doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn

Bezoek website
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het optimaliseren van het gebruiksgemak en het verbeteren van de website in het algemeen. Je kan er bij het toetreden van de website voor kiezen om de cookies niet te accepteren; je hebt dan gewoon toegang tot de website. Als we wel cookies mogen gebruiken wordt je bezoek aan de website geoptimaliseerd. Op deze manier zijn we je zo goed mogelijk van dienst.

Aanmelder
Als je als aanmelder je gegevens achterlaat, verwerkt het ROC Mondriaan je gegevens op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). We doen dit onder andere zodat daarna contact met je kan worden opgenomen voor het vervolg van je aanmelding. Later worden je gegevens gebruikt zodat je optimaal je studie kan doorlopen. Tevens zullen je gegevens gebruikt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals contact met DUO. Je gegevens worden bewaard zolang we dit wettelijk verplicht zijn. Zie verder het privacyreglement van ROC Mondriaan, te vinden op deze website onder downloads en brochures.

Registreren voor voorlichting
Als je je registreert voor een voorlichtingsmoment (Open Dag, Mondriaan Markt, Techniek Markt of een vorm van proefstuderen) legt ROC Mondriaan je gegevens vast. Deze gebruiken we voor analyse van het bezoek aan onze voorlichtingsmomenten en om geregistreerde personen te kunnen benaderen met informatie gekoppeld aan hun opleidingsinteresse. Na twee jaar worden gegevens geanonimiseerd, zodat deze alleen nog voor analysedoeleinden zijn te gebruiken.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine bestanden op bijvoorbeeld je pc, tablet of smartphone die je surfgedrag onthouden. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren, zgn. functionele cookies. Andere cookies worden gebruikt om de website te verbeteren, zgn. analytische cookies. Er zijn ook cookies die je surfgedrag volgen en het mogelijk maken om gericht advertenties naar je te sturen, zgn. tracking cookies. Mondriaan gebruikt de cookies alleen om informatie te verkrijgen over je bezoek aan de website. Als je de cookies hebt geaccepteerd wordt de informatie verzameld aan de hand van je IP adres, als je de cookies
weigert wordt je klikgedrag geregistreerd, maar niet aan de hand van je IP adres.

Google Analytics en Microsoft Clarity
ROC Mondriaan maakt gebruik van Google Analytics en Microsoft Clarity. Beide programma’s houden bij hoeveel geklikt wordt en waarop; we willen weten hoe vaak waar en op welke pagina wordt geklikt, maar we weten niet wie dat doet. Mondriaan kan niet herleiden wie dit doet. Cookies weten niet wie je bent. Ze onthouden alleen je voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag op de website.

Communicatie

ROC Mondriaan verzendt alle informatie en communicatie richting studenten digitaal.

Beveiliging

ROC Mondriaan verwerkt persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid en streeft veiligheid en bescherming na door middel van goede en heldere afspraken met haar partners. Hiervoor zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Mondriaan doet haar uiterste best om te voldoen aan hoge technische beveiligingsstandaarden; ter beveiliging zijn daartoe technische en organisatorische maatregelen getroffen. De hosting vindt plaats binnen de grenzen van de Europese Unie. Dit geldt ook voor de opgeslagen aanmeldingen. Bij het aanmelden voor een opleiding is de verbinding beveiligd.

Recht op inzage, correctie of verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen verwerking.
Een bezoeker, aanmelder of student kan op schriftelijk verzoek gebruikmaken van bovenstaande rechten. Je kan dus verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens, of vragen om die verwerking juist te beperken. Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van je gegevens; je kan Mondriaan verzoeken om een (digitaal) leesbare kopie van je gegevens en om die gegevens aan anderen over te dragen. Het ROC Mondriaan heeft het recht om een verzoek zoals hiervoor genoemd gemotiveerd te weigeren.

Wanneer je vragen of klachten hebt met betrekking tot privacy kan je contact opnemen met ibp@rocmondriaan.nl. Of via ROC Mondriaan, ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming Leeghwaterplein 72, 2521 DB te Den Haag. Daarnaast kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassingen

ROC Mondriaan heeft het recht om wijziging aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Deze versie dateert van 24 mei 2018.