Organisatie en bestuur

Organisatie en bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van ROC Mondriaan en bestaat uit een voorzitter en een lid. Het College van Bestuur heeft de algehele leiding over de gang van zaken van het ROC. Het College van Bestuur bestaat uit:

  • De heer drs. J. H. Schutte, voorzitter
  • Mevr. A. E. van der Meij

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht en is de werkgever en adviseur van het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • De heer drs. E.W.C.M. Damen MSM, voorzitter

  • Mevrouw dr. J.G.M. Reuling, vice-voorzitter

  • Mevrouw E. van der Vliet, Msc., lid

  • Mevrouw W.J.J. Ong RA., lid

  • De heer Y. Asraoui RA, lid

  • De heer J.W.N. van Merwijk, lid

  • De heer dr. mr. A. El Barzouhi Msc., lid

In het samenwerkingsverband ‘MBO Westland’ verzorgt ROC Mondriaan samen met de Lentiz onderwijsgroep en het Albeda mbo-opleidingen op de locatie Europa 1 in Naaldwijk.


Organisatiestructuur

Het College van Bestuur heeft de algehele leiding over de organisatie.
Het onderwijs van ROC Mondriaan vindt plaats op 25 scholen die onder leiding staan van een schooldirecteur.

Zes onderwijsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor een cluster van een samenhangende groep van scholen.

Een aantal stafdiensten faciliteert en adviseert de schooldirecteuren, de onderwijsdirecteuren en het College van Bestuur. Daarnaast overlegt het College van Bestuur periodiek met de Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad.

In het organogram vindt u een volledig beeld van organisatie en verantwoordelijk management.

Heeft u vragen over het bereiken van het bestuur en management, neem contact op met de bestuurssecretaris, mailto:c.vd.rotte@rocmondriaan.nl

Reglementen en statuten

Reglement College van Bestuur

Bestuursreglement

Statuten

Reglement Raad van Toezicht