anbi

ANBI-status

Bestuurlijke organisatie De bestuurlijke organisatie van het ROC Mondriaan omvat de volgende organen en functionarissen:

Op het niveau van ROC Mondriaan in zijn geheel:

 1. het College van Bestuur, ondersteund door de secretaris van het CvB
 2. de Raad van Toezicht;

Beleidsplannen

Strategisch plan 2016-2019 De komende vier jaar beschouwt ROC Mondriaan het als zijn hoofdopdracht om de verdere implementatie van Focus op Vakmanschap en de ontwikkeling van nieuwe curricula op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers vorm te geven. Vooral hierdoor zal de kwaliteit van het onderwijs moeten verbeteren. De verdere implementatie van Focus op Vakmanschap en invoering van de nieuwe curricula zal verbonden moeten worden met de hogere eisen aan Nederlands en Rekenen, aan professionalisering, aan verbetering van het jaar- en diplomaresultaat, het verder terugdringen van het voortijdig schoolverlaten, een kwalitatief betere beroepspraktijkvorming en het stimuleren van excellentie. Dit alles stelt onze organisatie voor een grote opgave. Dit plan kent op tal van indicatoren ambitieuze normen. Daarbinnen ligt de prioriteit echter bij de vernieuwing van het onderwijs: dat mag niet in het gedrang komen vanwege de ambities op aanpalende indicatoren en normen. De laatste worden zo nodig gedurende de planperiode bijgesteld.

Kaderbrief 2016-2017 zijn de volgende thema’s en bijhorende strategische ambities/speerpunten geformuleerd:

Onderwijskwaliteit

 • Ontwikkelen en implementeren van Focus op vakmanschap
 • Onderwijskwaliteit vergroten
 • Professionalisering (verder) invoeren
 • Bedrijfsvoering verbeteren

Innovatie

 • Technologie en ICT benutten
 • Ondernemerschap bevorderen
 • (Wereld)burgerschap bevorderen/stimuleren

Regionale verankering

 • Samenwerken met het werkveld, de onderwijsinstellingen en overheden
 • Aandeel studenten uit regio verhogen
 • Studenten (nog) beter begeleiden en uitval bestrijden

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Het beloningsbeleid Conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De leden van het College van Bestuur hebben een arbeidscontract op basis van de beloningsregeling voor bestuurders van mbo-instellingen. De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding die onder de landelijk afgesproken norm ligt. In het jaarverslag is de beloning aan het College ven Bestuur en de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht opgenomen.

De instelling heeft als doel:

 • het verzorgen en bevorderen van beroepsonderwijs en educatie op algemeen bijzondere grondslag in de zin van artikel 1.2.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna te noemen: "WEB"), zonder daarbij het maken van winst te beogen; - het verzorgen en bevorderen van educatieve en maatschappelijke vorming en aanverwante activiteiten;
 • het bevorderen van contractactiviteiten als bedoeld in artikel 1.7.1. van de WEB;- het in stand houden van een Regionaal Opleiding Centrum (hierna te noemen: "ROC"), als bedoeld in artikel 1.3.1. van de WEB, da t op de voet van artikel 2.1.1 van de WEB voor bekostiging in aanmerking komt, in de vorm van een Institutionele Geïntegreerde Instelling (hierna te noemen: "IGI"), waardoor onder meer integratie van opleidingen, scholen en instellingen wordt bereikt alsmede efficiencyverbetering, kwaliteitsbevordering van onderwijs én management, bewaking daarvan en een adequaat human resource beleid;
 • het -al dan niet tezamen met anderen- verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan; - al hetgeen zij overigens nodig en nuttig acht. (Statuten artikel 2.1)

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Statuten

ROC Mondriaan, Leeghwaterplein 72, 2521 DB Den Haag

T 088 666 3300

RSIN/fiscaal nummer 807933673